Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je
podnikateľ Turistické centrum pod Orlojom, s.r.o. Rínok sv. Michala Archanjela 537, 023 04
Stará Bystrica, Slovenská republika, IČO: 52 030 695, zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, Vložka číslo 71150/L Oddiel: sro a kupujúceho, vyplývajúce z
kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej
stránky elektronického obchodu predávajúceho www.slovenskyorloj.sk.

1.2 Predávajúcim je spoločnosť Turistické centrum pod Orlojom, s.r.o. Rínok sv. Michala
Archanjela 537, 023 04 Stará Bystrica, Slovenská republika, IČO: 52 030 695, zapísaný v
obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Vložka číslo 71150/L Oddiel: s.r.o. (ďalej len
“predávajúci“).

1.3 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá kontaktuje predávajúceho s
úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka prostredníctvom internetovej stránky
www.slovenskyorloj.sk

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky
dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu vyjadruje
svoj súhlas s tým, aby sa týmito obchodnými podmienkami spravovala kúpna zmluva
uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky
elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len “kúpna zmluva“), ako aj vzťah vzniknutý
pri alebo v súvislosti s uzatváraním takejto kúpnej zmluvy, alebo pri reklamácii tovaru
predávaného predávajúcim (ďalej len “tovar“).

1.6 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 

1.7. Identifikačné a kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno:         Turistické centrum pod Orlojom, s.r.o.
Sídlo:                             Rínok sv. Michala Archanjela 537, 023 04 Stará Bystrica, SR
IČO:                               52 030 695
DIČ:                               2120870576
IČ DPH:                         SK2120870576

Kontaktné údaje predávajúceho:

Mail:
Telefón:                                      0948 668 099
Korešpondenčná adresa:        Turistické centrum pod Orlojom, s.r.o., Rínok sv. Michala Archanjela 537, 023 04 Stará Bystrica, SR

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach
predávajúceho.

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar
dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 48 hodín emailom a zároveň oznámi
kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa
objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho nie je možné.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť
objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške,
alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci
má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne
uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť ).

2.7 Nakupovanie na stránke predávajúceho nie je určené pre osoby mladšie ako 16 rokov.

3. CENY

3.1 Ceny za tovar uvedené na stránke www.slovenskyorloj.sk sú konečné s DPH. Predávajúci
je platcom DPH.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru a za platbu, podľa
toho, aký spôsob platby a doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od množstva
objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe
dopravy a platby). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

4. PLATBY
4.1 Kúpnu cenu za tovar a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru a platbou za tovar
podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu iba bezhotovostným prevodom
na účet predávajúceho IBAN: SK66 0900 0000 0051 5168 3753

4.2. Pri bezhotovostnej platbe prevodom z účtu je kúpna cena splatná do 3 dní od zaslania
predfaktúry na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade bezhotovostnej platby prevodom z
účtu je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru vrátane ceny dodania spolu s uvedením
variabilného symbolu platby podľa zaslanej predfaktúry. V prípade bezhotovostnej platby
prevodom z účtu sa kúpna cena považuje za zaplatenú pripísaním príslušnej sumy v prospech
účtu predávajúceho.

4.3 Platba je možná iba v EUR.

4.4 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

4.5. Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu včas, kúpna zmluva zaniká.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 3-4
nasledujúcich pracovných dní od pripísania príslušnej sumy objednávky v prospech účtu
predávajúceho, maximálna doba dodania je do 7 nasledujúcich pracovných dní.

5.2 Tovar je možné doručiť len na územie Slovenskej republiky.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z
ponúkaných možností v objednávke:
Slovenská pošta na dobierku v cene 5,30 EUR

6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa
považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru
skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad).

6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za
prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru
kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá
v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru
kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej
objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14
pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2 Tovar na vrátenie musí byť:,

a) nepoškodený,

b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),

c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je
povinný:

a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky buď
emailom alebo písomne (v listinnej podobe) , uviesť číslo objednávky (variabilný symbol),
dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí, ktorú vytlačí a zašle spolu s vráteným
tovarom.

b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene,
poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani
inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú
stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),

c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po
obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

a) prevziať tovar naspäť,

b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky
celú cenu zaplatenú za objednávku tovaru bez nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu.

7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných
podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude
vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru,
Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými
predpismi.

8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24
mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o
zakúpení (priložená faktúra).

8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu s číslom objednávky,
faktúra alebo kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.5 POUČENIE O ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU

8.5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ - Kupujúci právo, aby bola
bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu
odstrániť. Spotrebiteľ - Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu
tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu
nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za nezávadnú, ak to
spotrebiteľovi - Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.5.2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne
užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ - Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo
od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi - Kupujúcemu, ak ide síce o
odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ - Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady
po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady,
má spotrebiteľ - Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

8.5.3. Predávajúci poučil spotrebiteľa - Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust.
§ 622 Zákona a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Zákona tak, že umiestnil tento
Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a
spotrebiteľ - Kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

8.6 POSTUP REKLAMÁCIE:

8.6.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.

8.6.2. Poslať produkt späť alebo priviesť osobne na adresu prevádzky predávajúceho:
Turistické centrum pod Orlojom, s.r.o. Rínok sv. Michala Archanjela 537, 023 04 Stará
Bystrica, Slovenská republika,

9. Záverečné informácie

10.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa
riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Starej Bystrici 30.4.2020